Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her kan I finde referater fra de seneste møder i skolebestyrelsen. 

 • 1. møde - 19.08.19

  LUNDTOFTE SKOLE
  Skolebestyrelsen

  1. ordinære møde i skoleåret 2019-20.
  Mandag d. 19. august 2019.

  Sted: Lærerværelset
  Tid: 17.00-19.00.
  Ordstyrer: Lars
  Forplejning: kaffe/te/vand, frugt
  Referent: Henrik Fromberg
  Inviteret: Carsten Jeppesen, Mia Fabricius á Rógvi (Gruppeordningen), Kirsten balle (CUP),
  René Lund Petersen (CAE)

  Afbud fra: Stephan, eleverne

  Dagsorden

  1. Liv i lundtofte

  • Genhusning
  • Bygherreleverancer
  • Udeområder/proces
  • Økonomi under genhusningen
  • Kommunikation til forældrene på skolen

  René orienterede om mulighed for virtuel fremvisning. Derefter gennemgik René bygningerne herunder fremvisning af materialevalg. Spørgsmål til garderober på gangene samt til omklædningsrum i idræt. René samler spørgsmål op til senere besvarelse. Kirsten orienterede om proces i fbm. udearealer/skolegård. Skolen skal udarbejde oplæg som kan sendes til politisk behandling med henblik på at få økonomisk bevilling. Genhusningsplan udestår. Evt. kan Jesper fra CAE inviteres for yderligere info. Kommunikation til skolens forældre når vi ved mere.

  2. Godkendelse af referat

  Referat godkendt

  3. Meddelelser

  Elever: Ingen meddelelser

  Ledelse: Ansat ny lærer Sofie Christensen (idræt og dansk i udskolingen)

  SFO/Klub: Fællespasning forløb godt. Gode udflugter. Stadig problematisk med tilmeldinger som besværliggør planlægning af personaleresurser medførende overforbrug.

  Medarbejdere: Alle landets lærere har modtaget sommerbrev fra Undervisningsministeren med tilkendegivelse af muligheden for at fjerne de nationale test og den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse.

  Forældre: Der har været kontakt med politikere. Skolen er lovet 500.000 kr. til pædagogiske tiltag i fbm. genhusningen. Møde i skolerådet (bestyrelsesformænd) med behandling af høringssvar til budgetforslag. Enighed om ikke at udfærdige høringssvar da kerneydelsen berøres. Undlad besparelser og invester i skoleområdet. Møde i skoledialog med feedback fra BUU-formanden.

  Udvalg

  4. Regnskabsopfølgning

  Henrik orienterede. Overforbruget fra 2018 kan ikke indhentes på ét år og der må forventes endnu et overforbrug i 2019. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

  5. Eventuelt samt punkter til næste møde

  • Resultater fra prøver 9. klasse 2019
  • Kontaktforældre
  • Gruppeordningen – hvad er det for en størrelse
  • Opfølgning på mobilpolitik
  • Fællespasning
  • Årshjul

  6. Lukket møde
  Intet

  Møderække:
  Torsdag d. 19. september
  Onsdag d. 23. oktober 17-19
  Onsdag d. 27. november 17-20 (julefrokost)
  Mandag d. 13. januar 17-20
  Torsdag d. 06. februar 17-19
  Onsdag d. 18. marts 17-19
  Torsdag d. 23. april 17-21 (evt. storforældremøde)
  Onsdag d. 27. maj 17-19
  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning)

 • 2. møde - 19.09.19

  LUNDTOFTE SKOLE
  Skolebestyrelsen

  2. ordinære møde i skoleåret 2019-20.

  Torsdag d. 19. september 2019.
  Sted: Lærerværelset
  Tid: 17.00-19.00.

  Ordstyrer: Lars
  Forplejning: kaffe/thé/vand, frugt
  Referent: Henrik Fromberg
  Inviteret: Mia Fabricius á Rógvi (Gruppeordningen)
  Afbud fra: Eleverne

  1. referat godkendt

  2. Meddelelser

  Eleverne: Ingen meddelelser

  Ledelse: Ansættelse af ny afdelingsleder. Der er et godt ansøgerfelt. Vi har ikke været skarpe i kommunikationen ang. ny afdelingsleder.

  En lærer har sagt op for at hellige sig familien. Vi har opslag med to stillinger. Ny lærer og en støttelærer til 2x12 lektioner. Tyndt ansøgerfelt.

  Centerchef (CUP) Kirsten Balle har sagt op. Det er en skam.

  SFO/klub: En medarbejder i klubben har sagt op. Omplacering af medarbejder mellem klub og SFO.

  Der er lavet forhåndsaftale for pædagoger. Denne lønudgift er ikke finansieret. CUP planlægger at lave fællespasning i yderligere to uger, hvilket medfører en nedskæring i lønresursen

  Medarbejdere: Stemningen er påvirket af opsigelser bla. personalet.

  Udfordrede elever og klasser fylder meget. Det at der er bevilliget 4x12 støttelektioner indikerer problematikken. Der er overbelægning i kommunens specialtilbud. Kort drøftelse af indsatser: SAL, de kommunale konsulenter der kan give supervision, PPR-psykologerne som er konsultative, visitationsudvalget, motorikhuset mm.

  AULA fylder i hverdagen som stressfaktor

  Forældre: Se pkt. 5

  Udvalg: Ingen meddelelser

  3. Regnskab

  Henrik orienterede om status på regnskabet. Vi kæmper stadig med overforbruget fra 2018.

  Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning

  4. Liv i Lundtofte

  Genhusningen på Carlshøjvej 10 er blevet drøftet på udskolingens afdelingsmøde. Interesserede lærere har meldt sig til et besøg. Udeområderne skal lægges op som særskilt projekt til politisk godkendelse. Lene og Henrik inddrages i granskningen af byggeprojektet inden det sendes i udbud. Desværre er CUP uden centerchef. Bekymrende i fht. byggeriet.

  5. Kommunale besparelser

  Lars orienterede om det fælles høringssvar fra skolerne

  Skolerådet havde møde med borgmester og BUU formanden.

  Borgmesteren er blevet interviewet af ”Skole og forældre”. Besparelser påvirker serviceniveauet. Mulighed for ”skæv” sparerunde, så områder hvor LTK ligger højt i fht. sammenlignelige kommuner skal spare mere end områder der ligger lavt. Invitation til borgermøde d. 3. november. Drøftelse af informationsskrivelse. Stephan ser på et udkast fra bestyrelsen.

  6. Opfølgning på mobilpolitik

  Mobilpolitikken skal have lov til at virke. Evalueres efter nytår. Evt. opstramninger efter behandling i afdelingerne.
   

  7. Gruppeordningen – indblik i hverdagen

  Lene orienterede om de kommunale specialtilbud:

  Sorgenfriskolen. Ca. 110 elever. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. ”C sporet” gruppeordning for små autister

  Heldagsskolen. Ca. 50 elever. Elever med socio-emotionelle udfordringer. Gruppeordning for udskolingselever med ADHD.

  Hummeltofteskolen. Gruppeordning for udskolingselever med autisme

  Lundtofte Skole. Gruppeordning med 20 elever for 0. – 6. klasses med ADHD plus krydsdiagnoser. 12 lærere og pædagoger. De største elever er i ”stalden” og de mindste elever er i ”det grå hus”.

  I gruppeordningen har eleverne komplekse udfordringer. Der er ikke så mange elever der er i brobygning på skolen, men gruppen deltager i vores fælles aktiviteter.

  Personalet arbejder med børnesynet og tilgangen til den enkelte elev ud fra ”Low Arousal”, at ”ro smitter”. Man justerer kontinuerligt for at undgå konflikter.

  Eleverne deltager 1 – 2 gange ugentlig i aktiviteter i SFO og klub. Gruppeordningen er et helhedstilbud fra kl. 8 – 17.

  Efter 6. klassetrin går eleverne til gruppeordningen på Heldagsskolen.

  8. Resultater af 9. klasses prøverne

  Henrik fremlagde resultater fra www.uddannelsesstatistik.dk. (nyeste data)

  Lundtofte Skoles resultater er fine og over landsgennemsnittet. Den socioøkonomiske referenceramme, der viser hvordan eleverne klarer sig ved 9. klasses prøver i forhold til elever med samme baggrund, viser at skolen er på niveau. Trivsel er over kommunegennemsnittet og overgang til ungdomsuddannelse er 100%.

  Drøftelse af det myterne omkring udskolingens præstationer og image.

  Tages op som pkt.

  9. Fællespasning i SFO/klub

  Flemming orienterede om tilmeldinger vs. fremmøde. Det er svært at disponere når der er uklare meldinger fra andre SFO’er. Det resulterer i overnormering og uhensigtsmæssigt forbrug af resurser.

  10. Årshjul

  Tages op som punkt

  11. Evt. samt punkter til næste møde

  12. Lukket møde

  Intet

   

  Møderække:

  Mandag d. 13. januar 17-20

  Torsdag d. 06. februar 17-19

  Onsdag d. 18. marts 17-19

  Torsdag d. 23. april 17-21 (evt. storforældremøde)

  Onsdag d. 27. maj 17-19

  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning)

 • 3. møde - 23.10.19

  Lundtofte Skole
  Skolebestyrelsen

  3. møde i skoleåret 2019-20.                   TEMAMØDE OM BYGGERI

  d. 23. oktober 2019.

  Sted: Lærerværelset

  Tid: 17.00-20.00.

  Ordstyrer: Lars (på sidste del af mødet)

  Forplejning: kaffe/thé/vand, frugt, sandwich

  Referent: Henrik Fromberg

  Inviteret: Mia Fabricius á Rógvi (Gruppeordningen)

  Afbud fra: Peter, eleverne

   

  1. KANT arkitekter præsenter byggeprojektet.

  KANT præsenterede en virtuel gennemgang af lokalerne.

   

  2. Skolebestyrelsen og CAE v. René Lund Pedersen drøfter byggeriet og genhusning

  René fremlagde og besvarede spørgsmål. René vender tilbage med uddybende svar og kommentarer

   

  Møderække:

  Onsdag d. 27. november 17-20 (julefrokost)

  Mandag d. 13. januar 17-20

  Torsdag d. 06. februar 17-19

  Onsdag d. 18. marts 17-19

  Torsdag d. 23. april 17-21 (evt. storforældremøde)

  Onsdag d. 27. maj 17-19

  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning)

 • 4. møde - 27.11.19

  SKOLE

  Skolebestyrelsen

  4.  møde i skoleåret 2019-20.

  d. 27. november 2019.

  Sted: Lærerværelset

  Tid: 17.00-20.00.

  Ordstyrer: Lars

  Forplejning: Julebuffet

  Referent: Henrik Fromberg

  Inviteret: Christa Elkjær Dvinge, Lisbet Birkedal, Tine Rosenberg Larsen, Mette Grønvaldt

  Afbud fra:

  Dagsorden

  1. CUP. Byggesag og ny skoleleder (40 min)

  Ny skoleleder: Mette og Lisbet gennemgik kort den procesplan der er udarbejdet af konsulentfirmaet ”Genitor”

  Repræsentanter fra bestyrelse, medarbejdere og ledelse skal interviewes med henblik på at udarbejde stillingsopslag og jobprofil. Tidsplan udsendes snarest

  Byggesagen: Mette og Lisbet orienterede. CUP udarbejder nyhedsbreve til forældre op til hver ferie.

  Der er afsat en ekstrabevilling på 500.000 til pædagogiske tiltag i fbm. genhusningen som skolen kan anvende i samråd med skolebestyrelsen.

  Genhusning i indskolingshuset, i pavilonby på boldbanen og på Carlshøkvej 10 med lånelokaler på Lindegårdsskolen. Håndværk/design samt madkundskab for 3. – 6. klasse skal foregå på vangeboskolen og Nærum Skole. Musikundervisning skal foregå i medborgerhuset.

  Bestyrelsesrepræsentanter og madarbejdere inviteres til at besøge lokalerne på C10 og Lindegård.

  Bestyrelsen udtrykte bekymring for flere forhold: Manglende plads i indskolingshuset både i fht. undervisningsdelen men også i fht. fritidaktiviteterne i SFO, udfordring i fht. lokalekapacitet til undervisning i bevægelse (bla. i spejlsalen i medborgerhuset), fællespasning i sommerferien, manglende lokalekapacitet i fbm. indslusning af ”majbørn”, transport af elever til skolerne i Rudersdal (cykling/bus), idrætsundervisning for 0. – 6. klasse (bliver Lundtoftehallen klar?), hvor skal fællesarrangementer for hele skolen samt møder for hele personalegruppen foregå? Trafiksituationen i byggeperioden (afsætning, parkering, cykelparkering, adgangsforhold mm)

   

  2. Godkendelse af referat (bilag) (5 min)

  Referat godkendt

   

  3. Meddelelser (15 min)

  Elever: Ingen meddelelser

  Ledelse: Optaget af ansættelse af ny skoleleder, byggesag og ansættelse af ny naturfagslærer

  SFO/Klub: Indførelse af obligatorisk udetid, udfordring med et meget tørt indeklima i indskolingshuset.

  Medarbejdere: Overgang til AULA er en udfordring. Intet overblik i fht. fravær/vikarskemaer, ringe kommunikationsplatform, ringe platform til logistik (reservation mm). Samlet set er det ikke befordrende for fællesskabet. Der opleves flere uhensigtmæssigheder (ledelsen bringer videre til den kommunale tovholder).

  Forældre: AULA opleves også som lidt rodet i fht. skoleintra. Spørgsmål til årligt reklamefremstød for en bestemt danseskole. Lars orienterede om møde i skolerådet. Udfordringerne med tilmeding til fællespasning i SFO var blevet drøftet samt udmelding fra CUP om ekstra lukkedage i SFO’er (uge 7 og uge 42). Der har ligeledes været afholdt møde i ”Skoledialog”. Her var specialområdet blevet drøftet (udgifter og mellemløsninger). Der er desværre manglende referater og kommunikation i det hele taget fra CUP til bestyrelserne.

  Udvalg: Observation af manglende håndhævelse af mobilpolitikken. Lærerne skal være mere ”skrappe”. Orientereing om tiltag i rundkørslen i Ørholm for at forbedre trafiksikkerheden

   

  4. Regnskabsopføgning (bilag) (5 min)

  Henrik orienterede. Forventet merforbrug i 2019 (også på baggrund af det overførte merforbrug fra 2018). Forbrugsprocenten følges nøje. Afklaring af hvor udgift til ”Genitor” skal placeres. Bestyrelsen tog regnskabet til orientering

   

  5. AULA/lektier (10 min)

  Det er aftalt at lektier meddeles via ugeplanen i MEEBOOK.

   

  6. Ferieplan 2020/2021 (bilag) (5 min)

  Ferieplanen som foreslået fra CUP blev vedtaget. Forbehold for evt. nye lukkedage i SFO

   

  7. Skoleudviklingsstrategien. Høringssvar (bilag) (15 min)

  Drøftelse. Div input. Lars og Stephan udarbejder forslag til høringssvar.

   

  8. Gennemgang af bestyrelsens indsatsområder og prioritering af udvalgte temaer (bilag) (45 min)

  Punktet udsættes

   

  9. Status på udvalg (10 min)

  Nedsættelse af byggeudvalg?

   

  10. Lukket møde (0 min)

   

   

   

   

   

   

   

  Møderække:

   

   

  Mandag d. 13. januar 17-20

  Torsdag d. 06. februar 17-19

  Onsdag d. 18. marts 17-19

  Torsdag d. 23. april 17-21 (evt. storforældremøde)

  Onsdag d. 27. maj 17-19

  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning)

 • 5. møde - 13.01.20

  SKOLE

  Skolebestyrelsen

  5. møde i skoleåret 2019-20.

  d. 13. januar 2020.

  Sted: Lærerværelset

  Tid: 17.00-20.00.

  Ordstyrer: Lars

  Forplejning: Kaffe, te og frugt + sandwich

  Referent: Henrik Fromberg

  Inviteret: Christa Elkjær Dvinge

  Afbud fra: Julie, Christa, eleverne

   

  Dagsorden

  1. Godkendelse af referat (bilag) (5 min)

  Referat godkendt (husk evt.)

   

  2. Meddelelser (15 min)

  Elever: Fokus på elevernes sprogbrug

  Ledelse: Der er inkommer 14  ansøgninger til skolelederstillingen. Der afholdes udvælgelsesmøde d. 14. januar

  SFO/Klub:

  Medarbejdere: Medarbejderne støtter op om ledelsen, kollektiv hukommelse, overtager div. funktioner herunder skemalægning

  Forældre: Ingen meddelelser

  Udvalg: Ingen meddelelser

   

  3. Regnskabsopføgning (bilag) (5 min)

  Henrik orienterede. Regnskabsopfølgningen blev taget til efterretning

   

  4. Byggesagen (15 min)

  Henrik orienterede. Der er indsat ny projektleder Martin Bruun i stedet for René Lund Petersen.

  Tak for det gode arbejde til René. Henrik og Charlotte er inviteret til koordinerende møde hos den nye skolechef d. 21. januar. Plan for genhusning blev repeteret. Center for Areal og ejendomme udarbejder endelig tidsplan for nedpakning og flytning.

   

  5. Børns trivsel, sprog og adfærd (bilag) (20 min)

  Drøftelse af børns tiltagende udfordrende sprogbrug og en evt. justering af samværsregler. Det vil give et signal til medarbejderne at der er opbakning til arbejdet med børns sprogbrug. Ved et lærermøde er der blevet udarbejdet nogle cases. Disse blev drøftet. Det skal give anledning til temabehandling på klasseniveau. Hvad er god opførsel på Lundtofte Skole? Punktet teges op under pkt. 7

  6. Pause (15 min)

  7. Gennemgang af bestyrelsens indsatsområder og prioritering af udvalgte temaer (bilag) (95 min)

  Bestyrelsens indsatsområder blev gennemgået og prioriteret:

  Trivsel, herunder sprogbrug og opførsel

  Vikardækning. Retningslinjer

  Skolens profil og image

  Medier og digital dannelse

  Byggesagen

  Kontaktforældre. Kommunikation og dialog

  Indsatsområderne tages op på næste møde og udvalg nedsættes.

   

  8. Status på udvalg (10 min)

  Mobilpolitikken skal evalueres

   

  9. Lukket møde (0 min)

   

  Møderække:

  Torsdag d. 06. februar 17-19

  Onsdag d. 18. marts 17-19

  Torsdag d. 23. april 17-21 (evt. storforældremøde)

  Onsdag d. 27. maj 17-19

  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning

 • 6. møde - 06.02.20

  6. møde i skoleåret 2019-20.
  d. 6. februar 2020.
  Sted: Lærerværelset
  Tid: 17.00-19.00.
  Ordstyrer: Julie
  Forplejning: Kaffe, te og frugt
  Referent: Henrik Fromberg
  Inviteret: Christa Elkjær Dvinge
  Afbud fra: Flemming, Lars, Tobias, Stephan

  Dagsorden

  1. Godkendelse af referat (bilag) (5 min)

  Tilføjelse til pkt. 2: Medelelse fra SFO/Klub. Flemming beder om at der bliver givet besked i god tid før pavillionerne til genhusningen ankommer og bliver opstillet.

  Ellers godkendt

  2. Meddelelser (15 min)

  Elever: Ingen meddelelser

  Ledelse: Ny skoleleder er ansat. Birgitte Slente Türck starter d. 2. marts. Kan en repræsentant fra bestyrelsen være tilstede? Fagfordelingen er fremskyndet så vi kan få ro til flytningen. Der er stor opbakning til ledelsen fra medarbejderne.

  SFO/Klub: Plan for indkøring af Majbørn undervejs. Udeordningen er en succes. Pædagoger tager nogle af ”ungdomsklubbens” børn med på besøg i Carlsvognen som er klubben ved Lindegårdsskolen.

  Medarbejdere: Glæder sig til at modtage den nye skoleleder

  Forældre: Kan bilag til møderne blive fremsendt i bedre tid? Kontaktforældre tager kontakt til Flemming ang. computerspil i klubben. Der har været afholdt møde i skolerådet, hvor CUPs centerchef Mette Grønvaldt blev præsenteret. Her blev input til dagsorden for Skoledialog drøftet. Orientering om det specialiserede område herunder mellemformer (f.eks 12 lektioners støtte på enkelte elever)

  Udvalg: Ingen meddelelser

  3. Regnskabsopføgning 2019 og budgetforslag 2020 (bilag) (15 min)

  Henrik orienterede om regnskab for 2019. Man har i CUP fundet 550000 til nedbringelse af underskuddet i klubben. Vi kommer ud af 2019 med et mindre merforbrug. Regnskabet blev godkendt. Henrik orienterede om forslag til budget 2020. Da der er tale om et korrigeret budget, tog bestyrelsen forslaget til efterretning.

  4. Byggesagen, kort orientering (10 min)

  Henrik orienterede kort. Der er stadig usikkerhed om transport til skolerne i Rudersdal. Infobrev udsendes ultimo februar.

  5. Kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsens udtalelse (bilag) (20 min)

  Henrik orienterede om kvalitetsrapporten. Kort drøftelse af indholdet af kvalitetsrapporten samt skolens bemærkninger. Bestyrelsens bemærkninger sendes til forvaltningen

  6. Timefordelingsplanen 20 21(bilag) (15 min)

  Henrik orienterede om ny timefordelingsplan fra UVM og om hvordan man fordeler timerne på Lundtofte Skole. Timefordelingsplanen blev godkendt

  7. Bestyrelsens indsatsområder og prioritering af udvalgte temaer. Kort opsummering og nedsættelse af udvalg (30 min)

  Trivsel (samvær, adfærd, sprogbrug) Udvalg: Peter, Marina, Gitte, elever og ledelsen

  Vikardækning. Tages op som særskilt punkt ved næste møde

  Profil (narativer, frafald i udskolingen, data) Udvalg: Lars, Jannie, Julie og Christa

  Medier (skærm/mobil, digital dannelse) Udvalg: Stephan, Jannie, Benny og ledelse

  Byggeriet: Udvalg: Lars Marina, Julie og ledelsen

  Kontaktforældre: Gitte, Benny, Christa og Birgitte

  8. Nyt fra udvalg (10 min)

  Se forrige punkt

  9. Evt. samt punkter til næste møde (5 min)

  Velkommen til ny skoleleder, vikardækning, Bestyrelsens beretning, Storforældremøde

  10. Lukket møde (0 min)

  Møderække:
  Onsdag d. 18. marts 17-19
  Torsdag d. 23. april 17-21 (evt. storforældremøde)
  Onsdag d. 27. maj 17-19
  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning)

 • 8. møde - 23.04.20

  8. møde i skoleåret 2019-20.
  d. 23. april 2020.
  Sted: Lærerværelset
  Tid: 17.00-19.00.
  Ordstyrer: Lars
  Forplejning: Kaffe, te og frugt
  Referent: Henrik Fromberg
  Inviteret: Christa Elkjær Dvinge
  Afbud fra: Christa

  Dagsorden

  1. Godkendelse af referat (bilag) (5 min)

  Referat godkendt

  2. Meddelelser (15 min)

  Elever: Ingen meddelelser

  Ledelse: Velkommen til Birgitte. Kort præsentation af bestyrelsen

  SFO/Klub: Coronasituationen giver udfordringer med overgang fra 3. klasse til klub. Majbørn bliver muligvis til junibørn. I så fald udskydes klassedannelsen til ind i næste skoleår. Ikke mange børn benytter nødpasningen. Pædagoger afvikler ferie i perioden.

  Medarbejdere: Alle finder vej i genåbningen og ligeledes i perioden med nødundervisning. Indskolingens elever er glade for at være tilbage. Udskolingens elever savner deres kammerater. Medarbejderne værdsætter den anerkendelse de får for deres arbejde fra forældrene.

  Forældre: Skolerådet har skrevet ang. anlægsloftet og foreslået at der udføres renoveringsarbejder. Der har været afholdt onlinemøde med borgmesteren og udvalgsformænd. Her blev bla. drøftet hygiejne, toiletforhold, uddannelse i ”Teams”, mulighed for klubtilbud til større børn. Man afventer mulighed for tilbagebetaling af egenbetaling. Hvordan følger vi op på nødpasning og nødundervisning.

  Udvalg: Ingen meddelelser

  3. Regnskabsopføgning (bilag) (5 min)

  Henrik orienterede. Forbruget ligger lidt i overkanten af det forventede. Ledelsen følger udviklingen tæt. Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning.

  4. Byggesagen, kort orientering (10 min)

  Henrik orienterede om flyttefirma og paviloner. Vi skal huske at udearealerne skal indstilles som særskilt projekt. Bestyrelsens byggeudvalg indrages snarest

  5. Status for genåbningen af skolen for 0. – 5. klasse (10 min)

  Der har været en massiv informationsstrøm. Retningslinjerne ændres løbende. Genåbningen for indskolingen er forløbet fint. De første dages ”forvirring” er forsvundet og både børn og voksne er ved at finde sig til rette. Medarbejderne har påtaget sig opgaven og har løftet på bedste vis. Alle er omstillingsparate. Vi er alle blevet undervist i korrekt håndvask og har fokus på håndhygiejne. Men det er svært for børnene at holde afstand. Lige nu har vi en velfungerende bemandingsplan, men vi forudser udfordringer hvis pædagogerne skal tages ud til indkøring af maj/junibørn. Vi afventer udmelding ang. udskolingen.

  6. Plan B ved evt. nedlukning af skolen igen (10 min)

  Vi udarbejder plan for hvordan de mindste elever kan arbejde med ”Teams”. Fokus på om der vil være forøget sygefravær i personalegruppen

  7. Bestyrelsens beretning (25 min)

  Mulige emner: Byggeri, ansættelse af ny skoleleder, corona. Julie og Lars laver udkast.

  8. Vikardækning. Retningslinjer, praksis og data (bilag) (10 min)

  Udsættes

  9. Skoleårets afslutning (10 min)

  Vi får travlt med nedpakning og flytning. Overgangssamtaler 0. – 1. og 5. – 6. klasse

  Vi afventer retningslinjer for 9. klassernes afgang. Carlshøjvej 10 bliver forhåbentlig færdig inden sommerferien så udskolingen kan indrette sig.

  10. Bestyrelsens indsatsområder. Sidste nyt fra udvalgene (15 min)

  Trivsel (samvær, adfærd, sprogbrug) Udvalg: Peter, Marina, Gitte, elever, klubpædagog og ledelsen

  Profil (narativer, frafald i udskolingen, data) Udvalg: Lars, Jannie, Julie og Christa

  Medier (skærm/mobil, digital dannelse) Udvalg: Stephan, Jannie, Benny og ledelse

  Byggeriet: Udvalg: Lars, Marina, Julie, Tobias og ledelsen

  Kontaktforældre: Gitte, Benny, Christa og Birgitte

  Intet nyt fra udvalgene

  11. Evt. samt punkter til næste møde (5 min)

  Beretning, udvalg, vikardækning

  12. Lukket møde (0 min)

  Møderække:
  Onsdag d. 27. maj 17-19
  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning)

 • 9. møde - 27.05.20

  9. møde i skoleåret 2019-20.
  d. 27. maj 2020.
  Sted: Lærerværelset
  Tid: 17.00-19.00.
  Ordstyrer: Lars
  Forplejning: Kaffe, te og frugt
  Referent: Henrik Fromberg
  Inviteret: Christa Elkjær Dvinge
  Afbud fra: Christa

  Dagsorden

  1. Godkendelse af referat (bilag) (5 min)

  Referat godkendt

  2. Meddelelser (15 min)

  Elever: Ingen meddelelser

  Ledelse: De store elever er tilbage (med afstand). Mange aktiviteter foregår udendørs. Junibørn starter i indskolingshuset d. 2. juni. Der er udsendt video og program for dagen. Børnene modtages udenfor. Udvidet SFO til kl. 16.00 og nødpasning til kl. 17.00. Det forventes at klassedannelsen først sker mellem skolestart og efterårsferien. Ind til da er børnene i tryghedsgrupper. 3. klasserne er startet i klubben. Det har været en succes at de startede ”alene”. Opmærksomhed på mobiltelefoner, da vi prioriterer deltagelse i fællesskabet. Kort debat om mobiltelefoner og uhensigtsmæssige vaner. Evaluering af mobilpolitik på lærermøde efter sommerferien. Bekymring for at fællespasningen i sommerferien bliver ”coronapasning” frem for et fritidstilbud.

  Medarbejdere: Medarbejderne er pressede pga. nødundervisning, genåbning, modtagelse af junibørn som betyder reorganisering af pædagogernes tid i skolen, skiftende retningslinjer mm. Eleverne navigerer flot i denne tid så medarbejderne er stadig positive. Nødundervisningen blev kort drøftet.

  Forældre: Der har været møde i skolerådet med bla. evaluering af ”coronatiltag”. Formanden for BUU er opmærksom på skoledagens længde og klassestørrelserne i denne tid. Generel forvirring over skiftende retningslinjer.

  Udvalg. Der indkaldes til møde i ”profiludvalget”

  3. Regnskabsopfølgning (bilag) (5 min)

  Henrik orienterede, herunder op besparelser/udgifter i fbm. corona. Regnskabet blev taget til efterretning

  4. Byggesagen, kort orientering (10 min)

  Birgitte orienterede om møde i byggeudvalget med repræsentanter fra CAE. Projektlederen havde orienteret om status på genhusningen. Lars havde bla. spurgt til læringstrapper i klasselokaler, garderobeplads til eleverne, omklædningsrum i idræt, storrumskontor mm. Referat af mødet i byggeudvalget sendes til projektlederen. Der er indkaldt til nyt møde i byggeudvalget d. 4. juni som forberedelse til storforældremødet d. 11. juni. Her skal mulige spørgsmål til genhusningen drøftes.

  CAE vil lægge udearealerne op som særskilt budgetønske til det politiske niveau.

  5. Stormøde d. 11. juni – hvad gør vi? (10 min)

  Se forrige pkt.

  6. Bestyrelsens beretning (25 min)

  Beretningen blev drøftet. Udsendes inden sommerferien. Endelig dato afklares.

  7. Klassedannelser i 21/22 – herunder høringssvar den 19. juni (bilag) (10 min)

  Høringssvar blev drøftet. Vi blander os traditionelt ikke i klassedannelser på andre skoler og evt. omlægning af andre skoleres distrikter. Det er uheldigt at vi i byggeperioden kun modtager to nye børnehaveklasser. Det vil få konsekvenser for tilslutning og indskrivning flere år frem.

  8. Vikardækning. Retningslinjer, praksis og data (bilag) (10 min)

  Punktet tages op efter sommerferien

  9. Skoleårets afslutning (10 min)

  9. klasserne: Sidste skoledag og translokation bliver formentlig d. 24. juni. Man sigter mod at præmisserne bliver ens for alle kommunens skoler. Vi afventer udmelding fra myndighederne.

  Nedpakning: Der pakkes rundt omkring på skole. Vi afholder store pakkedag lørdag d. 13. juni

  Fagfordeling: Er i process. Skemaer afhængige af Lindegårdsskolen og Nærum Skole

  Personale: Birgitte orienterede

  10. Lejrskoler (15 min)

  Birgitte orienterede. Vi har pga. corona aflyst lejrskolerne for 2. og 5. årgang. Tiden har været afsat i lærernes opgaveoversigter, og det vil medføre en ekstra tidsmæssig udgift at afsætte tid i lærernes opgaveoversigter næste skoleår. Debat om den pædagogiske værdi over for den ekstra udgift.

  Ledelsen ser på muligheder. Punktet tages op ved næste møde

  11. Evt. samt punkter til næste møde (5 min)

  Lejrsjkoler

  12. Lukket møde (0 min)

  Møderække:
  Mandag d. 15. juni 17-20 (sommerafslutning)

 • 10. møde - 15.06.20

  10. møde i skoleåret 2019-20.
  d. 15. juni 2020.
  Sted: Lærerværelset
  Tid: 17.00-19.00.
  Ordstyrer: Lars
  Forplejning: Kaffe, te og frugt
  Referent: Henrik Fromberg
  Inviteret: Christa Elkjær Dvinge
  Afbud fra:

  Dagsorden

  1. Godkendelse af referat (bilag)

  Referat godkendt

  2. Meddelelser

  Elever: Ingen meddelelser

  Ledelse: Vi har travlt med nedpakning. Personalet tager en stor tørn. Vi afholdt storforældremøde og det forløb godt. Der er valgt entreprenør til byggeriet. Vi er i gang med fagfordelingen og håber på snart at være klar med skemaet. Planlægning af sidste skoleuge, sidste skoledag, dimission og program for de pædagogiske dage i uge 32. Junibørn er startet. De er meget ude. Sen klassedannelse for junibørn, sker i løbet af efteråret. Flemming søger puljen til aktiviteter i sommerferien. Der er lavet et skriv om mobilpolitik i klubben, forældreopbakning søges.

  Medarbejdere. Nedpakning og byggesag fylder.

  Forældre: Der har været mailkorrespondance i skolerådet ang. ”Skoledialog”. Der har ikke været afholdt møde. Der efterspørges et møde efter sommerferien. Corona har fyldt samt det specialicerede område. Lars har korresponderet med formanden på Lindegårdsskolen ang. udeområderne efter byggeriet.

  Udvalg: Byggeudvalget har afholdt to møder med repræsentanter fra CAE som forberedelse af storforældremødet. Lars forsøger at få CAE til at godkende referat. Møde i profiludvalget. Christa havde fremlagt data fra forvaltningen. Ca. 90 % tilslutning. Lidt mere afgang end tilgang i skoleåret. Drøftelse af ændring af narrativ. Henvendelse til DGO med positive historier blev drøftet. Særligt fokus på sammenhængskraften i fbm. genhusningen.

  3. Regnskabsopføgning (bilag)

  Henrik orienterede. Udbetaling af særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge vil kunne ses på regnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

  4. Byggesagen. Orientering v. byggeudvalget, evaluering af stormødet

  Storforældremødet forløb yderst positivt. CAE var tilstede men sagde stort set ikke noget. CAE har lovet nyhedsbreve op til ferier. Det afventes. Genhusningen vil give udfordringer i skemalægningen. Fokus på traditioner i nye rammer.

  5. Skoleårets afslutning

  9. klasserne. Afholder sidste skoledag d. 24. juni og dimmision samme aften. ). Klasserne planlægger et on-line show som streames til klasserne

  Nedpakning: Fælles pakke lørdsg d. 13. juni og opsamlingstorsdag d. 24. juni

  Personale. Farvel til tre medarbejdere 1. august og en medarbejder 1. november. Vi skal ansætte specialpædagog i barselsvikariat i gruppeordningen. Visitationer er blevet godkendt og der er bevilliget støttetimer.

  6. Lejrskoler. Orientering

  Birgitte orienterede. På baggrund af corona blev årets lejrskoler aflyst. Lærerne har fået indarbejdet tid i deres årsnorm. Birgitte fremlagde budgetudkast i fht. afholdelse af de aflyste lejrskoler. Vi har fundet resurser til at afvikle de aflyste lejrskoler efter sommerferien under forudsætning at de afholdes over tre dage for kommende sjette årgang. De ordinære lejrskoler i skoleåret 2020 2021 afvikles som planlagt

  7. Skoleårets planlægning, herunder møderække for skolebestyrelsen

  Datoerne skal dobbelttjekkes. Lørdagsmødet er lagt lørdag før efterårsferien. Ordinære møder afholdes i tidsrummet 17 – 19. Ledelsen udarbejder ny tidsplan. Fremsendes senere.

  8. Evt. samt punkter til næste møde

  Der skal afgives høringssvar ang. det specialiserede område. Høringsmateriale er fremsendt fra CUP. Yderst omfattende og ikke let forståeligt. Drøftelse. Skolerne ønsker at koordinere høringssvar. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af høringssvar: Birgitte, Peter, Benny og Gitte Møde d. 22. juni kl. 8.

  9. Lukket møde

  Intet

  Møderække:
  Forslag til møderække:
  Torsdag d. 10. september
  Lørdag d. 10. oktober (temamøde)
  Onsdag d. 11. november
  Tirsdag d. 8. december
  Mandag d. 11. januar
  Torsdag d. 4. februar
  Torsdag d. 18. marts
  Torsdag d. 22. april
  Onsdag d. 26. maj
  Mandag d. 14. juni