Gå til hovedindhold
Du er her:

Principper

Det er skolebestyrelsens ansvar at fastsætte principper og føre tilsyn med dem, mens det er skolelederens ansvar at implementere dem i praksis, herunder at formidle principperne og ansvarliggøre alle relevante parter, så princippernes hensigt bliver til virkelighed.

 • Arbejdets fordeling mellem det pædagogisk personale

  Formål:

  • Sikre et udviklende læringsmiljø for alle elever.
  • Sikre et professionelt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

  Mål:

  • Det tilstræbes at arbejdsopgaverne fordeles så det pædagogiske personale kan løfte den fælles opgave med at skabe hele, glade og livsduelige børn.
  • Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
  • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx LKT, læsevejledning, understøttende undervisning, dansk som andet sprog, samarbejde med eksterne parter, mv.

  Sidst godkendt: April 2021

 • Den inkluderende skole

  Mål:

  Alle elever:

  • støttes i dannelsen til hele, glade og livsduelige børn.
  • uanset forudsætninger favnes i Lundtofte Skoles fællesskab.
  • der går på skolen, har mulighed for at deltage aktivt i læringsrummet
  • der går på skolen, trives og indgår med egne forudsætninger i fællesskabet.  
  • uanset forudsætninger, udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan.

  Skolens ansvar:

  • Skolen møder alle elever og forældre med åbent sind og kommunikerer om og med dem på en positiv og konstruktiv måde.
  • Skolen anvender antimobbestrategi og gribe hurtigt og konstruktivt ind, hvis der er mobning på skolen.
  • Skolen tager ansvar for, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i skoleaktiviteter, der er med til at bygge fællesskabet op.
  • Skolen tilstræber at inddrage alle elever så meget som muligt i det inkluderende arbejde på skolen og i klasserne.
  • Skolen tilstræber, at undervisningen varetages af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde.
  • Skolen tilstræber et varieret og understøttende læringsmiljø, som tilgodeser børn med forskellige behov og anerkender forskelligheder som en værdi for klassens fællesskab.
  • Skolen tilstræber, at pædagoger og lærere har nem adgang til støtte og vejledning fra personer med specialviden i tilfælde af særlige problemstillinger i elevgruppen.
  • Skolen tilstræber, at alle forældre er tydeligt informeret om, hvem de skal kontakte med spørgsmål, bekymringer eller ønsker – og hvordan dette kan gøres.
  • Skolen tilstræber, at forældre til børn med særlige behov vejledes eller henvises til vejledning om støtte til deres børns skolegang.
  • Skolen tilstræber at inddrage forældre til børn med særlige behov som en ressource for deres barns skolegang, blandt andet gennem inddragelse af deres viden om barnet i vores almindelige og udvidede skolehjem samarbejde.

  Forældrenes ansvar:

  • Forældrene taler anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør. I tilfælde af problemer eller bekymringer, kommunikerer forældrene med klasselæreren, andre involverede lærere, skolens leder eller skolebestyrelsen i denne rækkefølge.
  • Forældrene tilstræber at kommunikere åbent og konstruktivt med de andre forældre, så der skabes et miljø, hvor det er muligt at fortælle om sit eget barns problemer.
  • Forældrene bidrager til at rygter om andre forældre, elever eller personale ikke viderebringes.
  • Forældrene sætter sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag, ordensregler og antimobbestrategi og støtter deres børn i at gøre det samme.
  • Forældrene støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres børn.
  • Forældrene tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester.
  • Forældrene er forpligtet til at deltage aktivt i deres barn skolegang og bidrage med viden om barnet.
  • Forældrene er forpligtiget til at understøtte deres barns deltagelsesmuligheder i læringsmiljøet og fællesskabet.

  Sidst godkendt: April 2021

 • Kommunikation om elevens udbytte af undervisningen, herunder elevplaner mellem skole og hjem

  Formål:

  • Skolen sikrer den nødvendige kommunikation om elevens udbytte af undervisningen så forældrene løbende er orienteret om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.
  • Kommunikation mellem skole og hjem om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

  Mål:

  • Kommunikation mellem skole og hjem om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige udfordringer.
  • Elevplanen er en del af kommunikationen til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven et indblik i elevens faglige udbytte og trivsel.
  • En dynamisk elevplan er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
  • Den dynamiske elevplan danner grundlag for to skole-hjem-samtaler årligt og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene om elevens udvikling.

  Skolens ansvar:

  • Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling hvert år.
  • Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
  • Skolen tilstræber, at udarbejde den dynamiske elevplan som bl.a. danner grundlag for to årlige skole-hjem-samtaler.
  • Skolen tilstræber, at elevplanen giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
  • Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på læringssamtaler med eleven.

  Forældrenes ansvar:

  • Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål, læring og trivsel.
  • Forældrene følger efter bedste evne op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring og trivsel.
  • Forældrene tilstræber at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen.

  Sidst godkendt: April 2021

 • Skolefritidsordningens virksomhed

  Formål:

  • Skolefritidsordningen skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.

  Mål:

  • Skolefritidsordningen tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov.
  • Skolefritidsordningen tilbyder eleverne aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab.
  • Skolefritidsordningen tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante udendørs aktiviteter og bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i lokalområdet. 
  • Skolefritidsordningen samarbejder i relevant omfang med forældrene, f.eks. klassens kontaktforældre, om den overordnede tilrettelæggelse af aktiviteterne.
  • Forældre, der bekymrer sig om forhold i skolefritidsordningen, henvender sig første omgang til skolefritidsordningens personale eller ledelse. Ved principielle spørgsmål henvender forældrene sig til skolebestyrelsen.
  • Skolelederen tilstræber, at skolefritidsordningens mål, aktiviteter og indsatser for det kommende år præsenteres for forældrene ved skoleårets begyndelse.
  • Skolefritidsordningens personale bidrager til elevernes elevplaner i forhold til elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling og deltager så vidt muligt i skole-hjem-samtalerne.
  • Skolefritidsordningen er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og børnehaveklasse.
  • Personalet i skolefritidsordningen samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre elevernes trivsel.
  • Kommunikationen mellem skolefritidsordningen og hjemmene følger skolens princip for kommunikationen mellem skole og hjem og er således kendetegnet ved, at både skolefritidsordningen og forældrene bestræber sig på at kommunikere rettidigt og direkte til hinanden med fokus på fremme af børnenes trivsel.

  Sidst godkendt: April 2021

 • Trafikpolitik

  Formål:

  • At give de bedste forudsætninger for, at elever, forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden

  Mål:

  • At forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

  Skolens ansvar:

  • Trafik sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. klasse. Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd.
  • Der står skolepatruljer hver morgen ved krydset Lundtoftevej / Nøjsomhedsvej, ved krydset Danmarksvej/Nøjsomhedsvej samt ved overgangen ud for Lundtofteparken.
  • Færdselsundervisning indgår som en del af undervisningen, evt. med deltagelse af politiet.
  • Basissamling af materialer til færdselsundervisningen vedligeholdes, og undervisningen knyttes til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken i nærområdet.
  • Færdselskontaktlæreren har ansvar for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v.
  • Der arrangeres “gå-prøve” i 0. klasse samt cyklistprøve i 3. og 6. klasse.
  • I forbindelse med undervisningen cykler eleverne først efter cyklistprøven i slutningen af 3. Klasse.
  • I undervisningen sættes der fokus på brugen af lygter og reflekser, når årstiden kalder på det.

  Forældrenes ansvar:

  • Alle bakker op om skolepatruljerne, og deres anvisninger respekteres.
  • Forældre forventes at overholde færdselsloven og signalere korrekt samt udvise sikker adfærd i trafikken.
  • At indgå i en dialog om deres ansvar og rolle som ”det gode eksempel” på forældremøder.
  • At respektere ikke at anvende personaleparkeringspladsen i tidsrummet kl. 7.30-8.30 og at udvise skærpet opmærksomhed ved ind- og udkørsel fra personaleparkeringspladsen.
  • Der bakkes op om, at børn på Lundtofte Skole går/cykler til skole.
  • Alle forældre sikrer, at deres børn sendes afsted i skole på en sikker måde.

  Elevernes ansvar:

  • Alle elever respekterer, at personaleparkeringspladsen er forbeholdt kørende trafik - ingen gående børn.
  • Alle elever, når en klasse skal på cykeltur, cykler med cykelhjelm.

  Sidst godkendt: Juni 2021