Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater 2020/21

Her kan I finde referater fra de seneste møder i skolebestyrelsen. 

 • Møde nr. 1 - 19.08.20

  1. møde i skoleåret 2020-21
  d. 19. august 2020.
  Sted: Indskolingshuset
  Tid: 17.00-19.00.
  Ordstyrer: Lars
  Forplejning: Kaffe, te og frugt
  Referent: Henrik Fromberg
  Inviteret: Christa Elkjær Dvinge
  Afbud fra:

  Dagsorden

  1. Godkendelse af referat

  Referat godkendt med ændring af mødedatoer. Nye mødedatoer udsendes snarest

  2. Meddelelser

  Elever: Ulla Eriksen og Mikkel Sonne er kontaktlærere for elevrådet. Valg af elvrådsrepræsentanter sker i klasserne. Elevrådet konstitueres efterfølgende med repræsentanter til skolebestyrelsen og fælleselevrådet

  Ledelse: Byggesagen tages op i pkt. 3. Vi har haft en god skolestart også for junibørnene. 0. klasse er opdelt i base 1 og 2. Endelig klassedannelse 1. oktober. Vi fik en opsigelse fra en lærer i starten af sommerferien. Heldigvis gennemførte vi en hurtig ansættelse af ny lærer. Fastansættelse af inklusionspædagog, der kan arbejde med både det enkelte barn og grupper af børn.

  Medarbejdere: Medarbejderne beklagede at de ikke deltof i mødet ang. Det specialiserede område. Byggesagen tages op i pkt. 3

  Forældre: Lars deltager i ”skoledialog” møde og møde ang. Det specialiserede område.

  Udvalg: Der har været afholdt to møder i ”Profiludvalget”. Man har drøftet opdeling af narrativer. Mulighed for indlæg i DGO. Forskellige temaer drøftes i ledelsen; Indskoling/nye børn, etablering af udskolingsmiljø. Fokus på at fastholde og tiltrække elever. Fokus på kommunikation og kommunikationskanaler. Videopræsentation (af skolebestyrelsen) på hjemmesiden.

  3. Byggesagen og genhusningen

  Indskolingshus: Undervisning for otte klasser, SFO, musikundervisning for 1. og 2. klasse i laden. Morgensang streames fra laden hver fredag med deltagelse af én klasse. Administration med forkontor og fælleskontor. ”Maleriet” er lavet til personalerum. Pusterummet i sysle og klodsrummet. Personalerum mangler endelig finish

  Pavilloner: Undervisning for otte klasser, personalerum, lærerforberedelse. Ibrugtagningstilladelse er forsinket, derfor er der etableret en brandvagt fra beredskabet. Problemer med låse på toiletter. Problemer med temperaturstyring. Telte på boldbanen midlertidigt opsat som læhuse.

  Medborgerhuset indrettes med musiklokale i foyer området, med foldevæg. Vi afventer ibrugtagningstilladelse.

  Nødbibliotek etableret i spejderhytten ved medborgerhuset

  Lundtoftehallen forventes færdig til undervisning primo september. Udfordring at opvisningsbanen renoveres. Vores elever henvises til de fjerneste baner i ”hullet”.

  Pedeller og understøttende funktioner (tale/hørelærer, skolepsykologer og skolesundhedsplejerske) er flyttet til ”gården” på Lundtoftevej.

  Nærum Skole skal anvendes til undervisning i madkundskab og håndværk/design. Embedslægen har lukket madkundskabslokalet. CUP afsøger alternative undervisningsfaciliteter til vores to 6. klasser. Elever transporteres i bus.

  Vores 5. årgang undervises i håndværk/design på frilandsmuseet i samarbejde med museets folk.

  Udskolingsfaciliteterne på Carlshøjvej 10 er ikke færdige. Lærere, elever og håndværkere går oven i hinanden. Kælder mangler indretning. Problemer med opmagasinering af møbler og pædagogiske materialer. Fire store undervisningslokaler, resten meget små. Vi har grundet coronarestriktioner flyttet de to 7. klasser til lånelokalerne på Lindegårdsskolen. Udfordring med frikvarterer for 7. klasse. Solafskærmning af udsatte lokaler på Carlshøjvej 10 afventes. Personalerum afventer tekøkken. Personalet har indrettet klasselokalerne (udfordring at håndværkerne flytter rundt på møblerne for at kunne komme til). Alle klasser trives i deres nye lokaliteter.

  Udskolingen har idræt i Lyngby Idrætsby, fysik/kemi, madkundskab, valgfagene billedkunst og håndværk/design på Lindegårdsskolen. Samarbejde med lærere og ledelse på Lindegårdsskolen er etableret.

  Rampe fra indskolingshus til Nøjsomhedsvej er etableret.

  Permanente cykelstativer ved indskolingshuset etableres august/september. Synd at buskadser fjernes. De var gode lege/gemmesteder for børnene

  Busstoppested på Nøjsomhedsvej flyttet. Kiss’n ride flyttet fra Nøjsomhedsvej til Lundtoftevej.

  Det er indskærpet over for håndværkerne at tung trafik til byggepladsen ikke sker i tidsrummet 7.30 – 8.30 og 14.00 – 15.30, og at der anvendes ”flagmand” til at dirrigere trafikken.

  Alle arbejder på at få det bedste ud af situationen på trods af forsinkelser, indretningsproblemer samt utallige fejl og mangler.

  Direktør og centerchef for CAE har været på besøg. Det har medført øget fokus på kommunikationskanalerne. Konstitueret skolechef er lydhør over for udfordringer og problemstillinger.

  Medarbejderne udtrykker stor undren over projektledelsen af Carlshøjvej 10, hvor lokalerne ikke er færdige til at blive taget i brug, toiletter er indrettet i båse, solafskærmning mangler, dårlige parkeringsforhold (især i fht. personale der pendler mellem matriklerne), udeområder for små til otte klasser, der er stadig fejl og mangler, personalet bruger uforholdsmæssigt meget tid på det praktiske. Medarbejderne udtrykker bekymring for det øgede pres på indskolingshuset, især til vinter.

  Skolebestyrelsen forventede dialog med CAE, men henvises til kommunikation via skolens ledelse. Møderække med CUP etableres. Det ser ud til at CUP påtager sig opgaven som bygherre.

  4. Høringssvar i fbm. det specialiserede område

  Bestyrelsen skal afgive høringssvar i fbindelse med tilpasning af det specialiserede område (udsat fra juni). Lars og Peter orienterede. Der har været afholdt workshop med CUP. Ny økonomisk model. Decentralisering, hvor resurserne følger barnet. Kompleks udfordring. Incitament til at holde på barnet. Lars og Peter udfærdiger høringssvar (tilføjelser til udkast)

  5. Evt. samt punkter til næste møde

  Vi kigger i referater. Planlægning af temadag: Lars og Julie samt ledelsen.

  6. Lukket møde

  Intet

  Møderække:
  Onsdag d. 19. august
  Torsdag d. 24. september (Temamøde)
  Torsdag d. 12. november
  Onsdag d. 9. december
  Mandag d. 8. februar
  Torsdag d. 15. april
  Mandag d. 10. maj
  Onsdag d. 16. juni

 • Møde nr. 2 - 24.09.20
 • Møde nr. 3 - 12.11.20
 • Møde nr. 4 - 09.12.20
 • Møde nr. 5 - 08.02.21
 • Møde nr. 6 - 15.04.21
 • Møde nr. 7 - 10.05.21